FRÖLUNDA FUTURE 
- ett samarbete för hela stadsdelen

Möte i mammagruppen på Frölundaskolan den 23 oktober. Foto: Markus Andersson. Copyright: Tidningen Väster/DirektPress.
______________________________________________________________Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 2 November 2012
VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV!
Detta nyhetsbrev handlar om projektet Frölunda Future (FF) i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. I brevet kan du läsa om vad syftet är, vilka som jobbar med FF, hur arbetet går till, vad som hänt hittills, vad som är på gång och se foton från vårt arbete. Missa inte rubriken ”Aktiviteter” för att se vad som görs rent konkret runt om i stadsdelen.
Klicka på pilarna i vänstermarginalen för att läsa mer under respektive stycke. Trevlig läsning!
Om nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet skickas ut den 1:a i varje månad till en bred grupp i Askim-Frölunda-Högsbo. Håll ögonen öppna och använd gärna informationen i brevet för diskussioner, inspiration, tankeutbyte på din arbetsplats, t.ex. vid APT, frukostmöten eller liknande.
Nästa nyhetsbrev utkommer den 1 december. Kontakta Jennifer Hankins om det är något du tycker ska vara med eller har synpunkter. E-post: Jennifer.hankins@afh.goteborg.se, mob: 0725 – 54 39 09.

Aktuellt
 • Fem praktikplatser på Frölundaskolan är nu klara att tillsättas och annonseras ut viaPraktikplatsen.se (läs mer under Aktiviteter).
 • FF fortsätter att bygga ut kommunikationskanalerna. En officiell Frölunda Future-hemsida har skapatsoch kommer att bli en samlingsportal för all info om FF. I framtiden kommer allmän info om projektet att lyftas ut ur nyhetsbrevet och istället vara tillgänglig via hemsidan och genom databasen Quickr (mer om detta i nästa brev).
 • Under den senaste månaden har vi blivit mer och mer aktiva på de största sociala medierna: ”Gilla” vår sida på Facebook och följ oss på Twitter för att få uppdateringar direkt i datorn/mobilen/plattan!
 • En informationsfolder har tryckts upp för spridning i stadsdelen (se foto nedan). Foldern finns i en ganska liten provupplaga men kontakta administratör Jennifer Hankins om du vill ha några i din verksamhet!

 • Frölunda Future kommer att uppmärksammas i flera medier framöver, bl.a. Tidningen Väster som skriver ett reportage planerat att utkomma innan jul. FF har också kontaktats av frilansjournalister med mål att få in reportage om FF till olika facktidningar för exempelvis pedagoger.

Vad är Frölunda Future?
Målet med Frölunda Future är att fler barn och unga ska gå ur skolan med godkända betyg. För att nå målet krävs samarbete mellan alla delar av samhället. Frölunda Future utgår från barn och ungdomar – men om vi lyckas kommer effekterna att påverka alla.
Läs mer om syfte och bakgrund

Syfte
Syftet med Frölunda Future är att höja måluppfyllelsen för barn och ungdomar i skolan eftersom detta leder till:
 • Ökade möjligheter för fortsatta studier
 • Ökad delaktighet och tillhörighet i samhället
 • Ökat välbefinnande och självkänsla
 • Frölunda blir ett tryggare och mer attraktivt område att bo och leva i.
Barnets/elevens behov och förutsättningar är styrande för vår verksamhet.


Bakgrund
När stadsdelsreformen gjordes vid årsskiftet 2010/11 och förvaltningsledningen började diskutera vad som borde göras och prioriteras såg man ganska snart att just Frölundaområdet i allmänhet och Frölundaskolan i synnerhet borde ha extra fokus.

Sektorschef Bo Niklasson lyfte in utmaningen att få en ökad måluppfyllelse på Frölundaskolan till förvaltningsledningen. Orsaken var att bara strax över hälften av barnen gick ur grundskolan med godkända betyg. Flera personer började då diskutera och analysera företeelsen och kom fram till att för att få en högre måluppfyllelse bör alla aktörer som arbetar direkt eller indirekt i stadsdelen arbetar metodiskt, strategiskt och samverkande eftersom det finns många socio-ekonomiska faktorer som ligger till grund för den låga måluppfyllelsen.

Juan Navas anställdes i slutet av 2011 som projektledare för Frölunda Future och projektet fick en bred förankring både i förvaltningsledningen och i stadsdelsnämden. Under två dagar i februari 2012 hölls en framtidsverkstad där aktörer från hela samhället bjöds in för att diskutera projektets utformning, bl.a. vårdcentraler, Polisen, forskare från Göteborgs Universitet och FoU Väst, religiösa samfund och företagarföreningar.

Därefter hölls också en så kallad open space-dag för att samla in ytterligare synpunkter från intresserade aktörer som inte hade fått utrymme under framtidsverkstaden.

Utifrån dessa träffar skapades Frölunda Futures nuvarande form som beskrivs under nästa rubrik.

Vilka är vi och vad gör vi?
Meningen med Frölunda Future är att alla ska kunna vara delaktiga. Inte bara alla politiker och tjänstemän i förvaltningen utan ALLA - boende, anställda, föreningar, företagare, barn, unga, vuxna, äldre.
För att det ska bli möjligt behövs en struktur för arbetet och samordning. Väldigt många anställda i stadsdelen har viktiga roller inom Frölunda Future och två personer är anställda för att specifikt jobba med FF, projektledare Juan Navas och administratör Jennifer Hankins (se kontaktinfo nederst i mailet).
Klicka för att se vilka som jobbar med FF och vad vi gör!
Organisationskarta

Förutom Juan och Jennifer som utgör projektledningen och ansvarar för bl.a. samordning, stöd ochkommunikation är många av stadsdelens anställda involverade i Frölunda Future.
Frölunda Future har en styrgrupp som ansvarar för de strategiska besluten, möjliggör det tvärsektoriella arbetet som behövs för projektet och beslutar om resurser.
Styrgruppen:
Bo Niklasson, sektorschef Utbildning
Lena Holmlund, sektorschef IFO/FH
Sylvia Thomsen, utvecklingschef
Carina Magnusson-Bowring, sektorschef Kultur & Fritid
Eva Petersson, områdeschef Skola
(tidigare även Annette Hansson, sektorschef Äldreomsorg som nu har avslutat sin tjänst)

Det konkreta, operativa arbetet sker sedan inom 9 så kallade åtagandeplaner som har varsin ägare, det vill säga en person med huvudansvar för respektive plan. Varje plan har ett område att arbeta inom där en arbetsgrupp träffas som diskuterar arbetsområdet, på vilket sätt det är bäst att jobba och vilka aktiviteter och åtgärder som ska ske inom planen.
Frölunda Futures åtagandeplaner och ägare av planen:
 1. Bred samverkan med lokalt fokus. Annette Hansson, sektorschef Äldreomsorg. Tel: 031-366 26 57
 2. Elevdemokrati. Johan Sehlstedt, ungdomskonsulent. Tel: 031- 366 47 72
 3. Mötesplats Frölundaskolan: Seven-Eleven. Bengt Abrahamsson, områdeschef Kultur & Fritid. 031-366 26 56
 4. Mobilisering och egenmakt. Juan Navas, projektledare. Tel: 031-366 20 05
 5. Ökad vuxennärvaro i förskola/skola. Mats Hedenskog, områdeschef IFO. Tel: 031-366 06 16
 6. Tidiga förebyggande insatser. Christer Sundsmyr, enhetschef IFO/ungdom. Tel: 031-366 21 04
 7. Hälsofrämjande instaser. Allan Dale, folkhälsoplanerare. Tel: 031-366 20 42
 8. Biståndsbedömda insatser. Birgitta Degerström, områdeschef IFO/myndighetsutövning. Tel: 031-366 10 90
 9. Familjecentral 0-16 år. Eva-Lena Båth, områdeschef Förskola. Tel: 031-366 00 10 (delat ägarskap, ytterligare namn tillkommer)

Alla åtagandeplansägarna träffas regelbundet för att stämma av sina respektive planer med varandra och med projektledningen. Arbetet i åtagandeplanerna rapporteras kontinuerligt till Frölunda Futures styrgrupp.
Vill du läsa mer om vad som pågår i de olika åtagandeplanerna?
Alla anställda i Askim-Frölunda-Högsbo kan gå in på Databaser via intranätet. Därefter kan man klicka sig in påFörvaltningsledning -> Frölunda Future -> Genomförande -> Åtagandeplaner. Varje plan har en mapp där aktuell dokumentation från planen läggs in.

Hur finansieras Frölunda Future?
Våra politiker har skrivit in Frölunda Future i budgeten för år 2013 vilket understryker att vi har ett starkt stöd från politiskt håll för att fortsätta driva det här unika projektet.
Klicka för att läsa mer!
Frölunda Future har haft stöd från stadsdelsnämnden och kommunen sedan starten 2011. Men under det dryga året som projektet har varit igång har ingen budget funnits och kostnaderna har varit minimala. För 2013 avsätts medel från nämndens egen budget för att fortsätta driva projektet på ett effektivt sätt.
Frölunda Future kräver relativt lite finansiering eftersom det huvudsakligen handlar om samarbete mellan existerande parter och resurser: skola, socialtjänst, kultur- och fritid, äldreomsorg, föreningar och framförallt invånarna i stadsdelen! Men en viss budget behövs för att driva på projektet. Förutom den finansiering som tillkommer från stadsdelen nästa år, har medel också sökts från Folkhälsoinstitutet och från Europeiska Socialfonden, ESF (finansierat av EU) som delvis kan användas inom Frölunda Future.
Under projektets gång kommer ytterligare finansieringsmöjligheter att undersökas, t.ex. möjligheten att söka medel från Brottsförebyggande Rådet, Allmänna Arvsfonden m.fl. Har du idéer eller tips om organisationer som vi kan söka medel från för arbetet inom FF - tveka inte att kontakta oss!

Aktiviteter
Ett flertal aktiviteter med fokus på Frölundaskolan, dess elever, föräldrar och personal har redan startat, t.ex. ett elevcafé och föräldragrupper.
Klicka för att se vilka aktiviteter som har påbörjats!
Pågående aktiviteter:
  • Fem praktikplatser är nu klara på Frölundaskolan tack vare arbetet i FFs åtagandeplan nr 5 och Jobb i Väst. Platserna har annonserats ut genom Praktikplatsen.se där en plats är planerad till elevkaféet, två som fritidsassistenter och två som lärarassistenter. Platserna är förankrade fackligt och kan sökas av intresserade i hela Göteborg. Matchning med arbetslösa personer som har anknytning till Frölundaområdet pågår genom Jobb i Väst i så hög grad som möjligt, men platserna tillsätts i första hand efter lämplighet och är därför öppna för hela staden. Samtal pågår om ytterligare praktikplatser och sannolikt kommer totalt 10 praktikanter att ha en placering kring Frölundaskolan.
  • Frölunda Futures åtagandeplan 2 med fokus på elevdemokrati planerar att tillsammans med Ung & Trygg undersöka hur högstadieelever i hela Askim-Frölunda-Högsbo upplever sin närmiljö. Utifrån detta kan en bild skapas av hur ungdomar upplever stadsdelen och hur elevdemokratin kan användas för att stärka den upplevda tryggheten och trivseln.

  · Elevcaféet håller öppet på Frölundaskolan under ledning av Boby Ghosh. Eleverna har en lugn plats att sitta vid, tryggheten av vuxennärvaro, möjlighet att köpa lättare mat och dryck för en billig peng och kan även prova på att stå bakom disk och ”jobba” i caféet under översyn av Boby.· Pappagruppen vid Frölundaskolan har varit aktiv under både vår och höst 2012, vilket har drivits på med stort engagemang bland papporna. Papporna har bland annat en aktivitet kallad ”Pappa i Skolan” då de har gula västar på sig för att vara synliga och är närvarande vid skolstart/under raster för att skapa en lugnande effekt. Pappagruppen träffas den första tisdagen varje månad kl 18 i elevkaféet på Frölundaskolan. Välkomna alla pappor!
  • I september startade också Mammagruppen vid Frölundaskolan. Mammagruppen har träffats vid två tillfällen och däremellan påbörjat arbetet med "Mamma i Skolan" på samma sätt som pappagruppen jobbar. Mammagruppen träffas den sista tisdagen varje månad kl 18 i elevkaféet på Frölundaskolan.Välkomna alla mammor!
  • Mamma- och pappagruppen träffas vid en gemensam julavslutning tisdag den 4 december kl 18.00. Vi ställer till med knytkalas samt bjuder på lite glögg och pepparkakor. Välkomna alla mammor, pappor och vårdnadshavare, skolpersonal och övriga intresserade i stadsdelen!

  Tidigare aktiviteter
  • Lördag den 13 oktober hölls föreningsdagen på Frölunda Torg där Jennifer och Juan representerade Frölunda Future för att sprida information om projektet och lokalisera engagemang bland föreningar och individer som kan passa in i Frölunda Futures arbete. Vi hade också besök av några deltagare från pappagruppen och rektorer från Frölundaskolan och Björkåsskolan. En kortfattad informationsfolder trycktes upp inför detta tillfälle (se foto nedan).

Frölunda Futures bord på föreningsdagen den 13 oktober. På bild projektledare Juan Navas. 
Foto Jennifer Hankins
  • I samarbete med Frölunda IF och Frölundaskolan ordnades sommarjobb till elever från Frölundaskolan. Förutom elever i årskurs 9 fick också en grupp elever i årskurs 8 jobb, som sedan förlängdes i samarbete med ungdomsfotbollsturneringen Gothia Cup. Förhoppningen är att fortsätta detta samarbete och se till att fler får sommarjobb genom exempelvis lokala föreningar!
  Det finns många idéer och planer för hur Frölunda Future kan fortsätta arbetet, nya samarbetsformer och aktiviteter planeras och startas löpande!
  Klicka för att se kommande aktiviteter hösten 2012!
  Planerade aktiviteter:
  · Vi undersöker möjligheterna att ordna mer läxhjälp för grundskoleelever i stadsdelen, bland annat genom kontakt med ideella organisationer med erfarenhet av läxhjälpsverksamhet. Vi letar särskilt efter läxhjälpare som kan hålla till på Frölundaskolan på eftermiddagar, gärna med personlig anknytning till stadsdelen. Har du idéer eller tips? Vill du bli läxhjälpare? Kontakta oss!
  • Det finns också planer i ett tidigt skede för en ny sorts eftermiddagsaktiviteter vid Frölundaskolan med fokus på lustfyllt lärande och aktiviteter riktade mot inte bara fritidsintresse utan även utbildning. Detta skulle exempelvis kunna röra sig om olika klubbar där elever kan fokusera på ett visst ämne i en mindre grupp, eller där en estetisk/kreativ aktivitet som musik/dans inkluderar element av exempelvis matematik eller språkutveckling för att stimulera inlärning även efter skoltid.
  • Frölunda Future fortsätter att finslipa sin strategi för sociala medier. Sidan http://www.facebook.com/FrolundaFuture har under oktober månad aktiverats. ”Gilla” oss du också! Följ oss också påhttp://www.twitter.com/FrolundaFuture där vi twittrar om vad som är på gång.
TILLSAMMANS ÄR VI FRÖLUNDA FUTURE!
Vill DU engagera dig för en tryggare, trevligare och bättre stadsdel?
Har du tankar och idéer om hur det kan gå till?
Passar ditt existerande arbete/engagemang in i Frölunda Future - kan vi samarbeta?
Vill du besöka någon av våra aktiviteter – eller starta en egen aktivitet?
Vill du veta mer?

Kontakta oss via e-post eller telefon:
Juan Navasprojektledare. E-post: juan.navas@afh.goteborg.se 
Tel: 031-366 20 05. Mobil: 0707-80 82 25

Jennifer Hankinsadministratör. E-post: jennifer.hankins@afh.goteborg.se 
Mobil: 0725-54 39 09


- - - - - - - - Bifogade filer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
heart frölunda.jpg (9 KB) (See attached file: JHAS8ZCFJ9.jpg)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -